2013

Prijswinnaars Ouder Kind Partij 2013

A-klasse 11 partuur 
1e prijs: Rein de Jong en Roel Pieter de Jong 
2e prijs: Remco Bronger en Lieuwe Bronger 
3e prijs: Lars Kingma en Jolanda Kingma 

verl ronde 1e prijs: Harm van der Ploeg en Ineke van der Ploeg 
verl ronde 2e prijs: Hanne Bouma en Sipke Langhout 

B-klasse 8 partuur 
1e prijs: Tessa Kingma en Jelle Kingma 
2e prijs: Mariska van der Veen en Richard van der Veen 

verl ronde 1e prijs: Lennart Kingma en Bart Kingma 
verl ronde 2e prijs: Riemy Rispens en Ilse Scheen 

C-klasse 4 partuur 
1e prijs: Janneke Posthumus en Rik Sloots 
2e prijs: Femke posthumus en Jitty Sloots 

D-klasse 8 partuur 
1e prijs: Rients Dijkstra en Agnes Dijkstra 
2e prijs: Marije Heeres en Herman Heeres 

verl ronde 1e prijs: Jochum Wielinga en Johannes Wielinga 
verl ronde 2e prijs: Elly Zittema en Maaike Hiemstra


 © V.v.V. Klaas Mug (2018)