V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Archief: KNKB en Federatie
2010

Afdeling successen 


3e prijs - KNKB afdeling welpen jongens                           

Lars Kingma, Nick Bergman en Niels Miedema.

 

2e prijs - KNKB afdeling pupillen jongens te Menaldum 

Robert Broeders en Thomas Kleefstra 

 

4e prijs NK pupillen jongens te Tzummarum

Cathrinus van Wieren, Robert Broeders, Roel Pieter de Jong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-9-2010 Dorpencompetitie G2 klassement federatie Franekeradeel 

1e prijs - Anne-Wieke Bouma, Johanna Broeders en Mirte Klazinga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Federatie Franekeradeelpartij 2010 

1e prijs - pupillen jongens 
Robert Broeders en Roel Pieter de Jong 


2e prijs - jongens 
Sierk Kooistra, Edze Wigarda en Dennis Scheen

 

6e prijs - 24 mei 2010 - NK Senioren te Franeker. 
Hein Rodenhuis, Roelof Hiemstra, Marten Hiemstra

 

3-4 september Hitzum federatie dorpen competitie 
1e prijs welpen meisjes 
Anne-Wieke Bouma, Joanna Broeders en Mirte Klazinga 

 

28-08-2010 
KNKB pupillen meisjes door elkaar loten Hitzum 

1e prijs Sylke Kingma 
3e prijs Ineke van der Ploeg 

KNKB pupillen jongens door elkaar loten B klasse Dronryp 
3e prijs
Durk Scheen 


21-08-2010 
KNKB welpen meisjes door elkaar loten Tzummarum 
1e prijs
Joanna Broeders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars A klasse welpen door elkaar loten 15-08-2010 RIED
Jens Visser en Lars Bijlsma winnen op 5-3 en zes gelijk door bovenslag van Jens in de A klasse. 

1e prijs 
Jens Visser - Oosterbierum, Lars Bijlsma - Franeker 
2e prijs 
Rene de Haan - Franeker, Teake Hofman - Dronryp 
Uitslag - welpen door elkaar loten B-klasse 15 augustus 2010 - Ried 

Ruben Brouwer pakt met vliegende zitbal op vijf eersten gelijk en zes gelijk de kleine kaats en daarmee de winst voor zijn partuur. 

1e prijs 
Ruben Brouwer - Berlikum, Jasper de Boer - Spannum 
2e prijs 
Niels Miedema - Idzegahuizen, Gerben Kuiphof - Deinum 
3e prijs 
Gjalt van der Hem - Jorwert, Thomas Werkhoven - Franeker 

1e prijs verliezersronde 
Feike Douwe Zijlstra - Folsgare, Sijtse Koree - Anjum 
2e prijs verliezersronde 
Markus Heeringa - Reduzum, Hessel de Ree -Reduzum 

 

15-08-2010 

 

KNKB pupillen meisjes B-klasse Sint Jacobiparochie 
1e prijs
Ineke van der Ploeg 


KNKB meisjes A klasse Reduzum 
2e prijs
Doutsen Punter 


14-08-2010 

 


KNKB pupillen meisjes B-klasse Goenga 
2e prijs
Ineke van der Ploeg 


 

Prijswinnaars Master Kingma Partij 2010 Ried 


1e 
Sanne Velsma Groningen (k) 
Marije hiemstra Easterein 
Marike Beckers Witmarsum 

2e 
Nelie Steenstra Bitgummole 
Jannie de Haan Holwerd 
Mariska Hoogland Bitgummole 

3e 
Evelien Westra Bitgummole 
Anna-Lynn Wijbenga Ferwert 
Miranda Scheffer menaldum 
 

07-08-2010 


KNKB pupillen jongens A-klasse Anjum 
1e prijs
Cathrinus van Wieren en Nick Leistra 


KNKB pupillen jongens B-klasse Anjum 
2e prijs
Robert Broeders en Roel Pieter de Jong 


KNKB welpen meisjes Driesum 
1e prijs
Anne-Wieke Bouma 

 

01-08-2010 
KNKB welpen meisjes Spannum 
1e prijs
Anne-Wieke Bouma 

31-07-2010 
KNKB welpen jongens Baard 
1e prijs
Niels Miedema 


KNKB pupillen jongens A-klasse Britsum 
2e prijs
Cathrinus van Wieren 


KNKB pupillen jongens B klasse Britsum 
2e prijs
Durk Scheen 

17-07-2010 
KNKB Pupillen jongens A-klasse te Stiens 
1e prijs
Cathrinus van Wieren 


KNKB pupillen meisjes B klasse te Stiens 
1e prijs
Ineke van der Ploeg 

07-07-2010 KNKB meisjes del. te Oosterbierum
2e prijs
Doutsen Punter 

26-6-2010 KNKB-afdeling welpen jongens - Exmorra 

Riedster welpen winnen de derde prijs: 
Niels miedema - Nick Bergman - Lars Kingma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e prijs voor Pupillen V.v.V. Klaas Mug
Cathrinus van Wieren - Robert Broeders en Roel Pieter de Jong hebben een verdienstelijke 4e prijs gewonnen - In de 1e omloop werd gewonnen van Hyum-Finkum met 5-2 en 6-2 In de tweede omloop werd met 5-5-6-6 gewonnen van een van de favorieten kaatsvereniging Berlikum. De derde omloop werd een andere kanshebber in een spannende partij verslagen met 5-5 6-2.In de 4e omloop was Hommerts Jutrijp met 5-4 en 6-6 net iets te sterk voor het drietal uit Ried.

 

1e prijs op Franekeradeelpartij te Schalsum 

Roel Pieter de Jong en Robert Broeders

 

Oanset Ried/Peins/Boer weer zeer succesvol op Master Fokkema Partij 
1e prijs:
De Oanset 1 Ried 
Cathrinus van Wieren / Roel Pieter de Jong / Thomas Kleefstra 


2e prijs: De Oanset 4 Ried Edwin Miedema / Reinder Bouma / Niels Miedema 


4e prijs: De Oanset 2 Ried Robert Broeders / Jolt Vollema / Geert Kleefstra 

De houder van de wisselprijs Master B.J. Fokkema partij 2010 is De Oanset Ried 
Uitslag van de finale 5-4 (6-6) 

 

20-6-2010

Sylke Kingma 3e prijs KNKB pupillen meisjes te Reard 
Niels Miedema 2e prijs KNKB welpen jongens 20-06-2010 te Baard

 

Federatiekaatsen 20-06-2010 
1e prijs welpen jongens voor: 
Niels Miedema - Nick Bergman - Lars Kingma 

1e prijs welpen meisjes voor: 
Hanna Bouma - Fabienne Kooistra - Rixt Visser

 

 

30+ te Ried 20 juni 2010

Jan de Boer - Bolsward, Erwin van Wier - Peins, Eric Zittema Berlikum winnen de KNKB 30+ partij in Ried. Door een afmelding bleven er van de 10 partuur een lijst van 9 partuur over. De 30+ het ondergeschoven kindje bij de KNKB waar vandaag in Ried door de kaatsers af en toe aan het publiek fraaie staaltjes vertoond werden. Ook in deze klasse zijn er veel kaatsers die gemakkelijk de boven kunnen vinden, dit in combinatie met een aantal opslagers die dat proberen te vermijden door nog gebruik te maken van de hoge die bal en of de geplaatste bal voorin. Vooral in de finale liet vooral Eric Zittema in het perk en aan de stuit zien uit het goede kaatshout gesneden te zijn. Voorin werd Erik ondersteund door Erwin van Wier die de ballen zoekers menig maal de bal van de Berlikumerweg liet halen. Een degelijke opslaande Jan de Boer maakte dit partuur compleet. In de finale werd gewonnen met 5-2 -6-2 van Hein Spindelaar, druktemaker Nannig Seepma en Roland van Wier. De cruciale slag was op 4-2 en 6-6 waarbij de retourslag van de boven op een de middelgrote kaats door een goed uitlopende Eric Zittema goed werd voorbijgeslagen. De 3e prijs was voor het partuur 7 met Edwin Koopstra, Dave de Vries en Klaas Dijkstra. Deze verloren met 5 eersten gelijk aan de telegraaf het laatste eerst door buitenslagen en een bovenslag van Nanning Jammer van een verder spannende partij. In de verliezersronde was het drietal Hendrik Eringa, Johannes Siegersma en Gerard van Malsen met 5-4 en 6-6 te sterk voor Roel Venema Rommert Visser en Jasper Boomsma. Op deze stand maakte Johannes het uit met een bovenslag. 

1e prijs 
Jan de Boer - Bolsward 
Erwin van Wier - Peins 
Eric Zittema - Berlikum 

2e prijs 
Hein Spindelaar - Berlikum 
Roland van Wier - Peins 
Nanning Seepma - Harkema 

3e prijs 
Edwin Koopstra - Leeuwarden 
Dave de Vries - Den Helder 
Klaas Dijkstra - Veenwouden 

Verliezersronde 
1e prijs 

Hendrik Eringa - Spannum 
Johannes Siegersma - Berlikum 
Gerard van Malsen - Makkum 

2e prijs 
Roel Venema - Bolsward 
Rommert Visser - Ried 
Jasper Boomsma – Leeuwarden 
 

19-06-2010 KNKB senioren te Goutum

2e prijs Hein Rodenhuis

 

KNKB pupillen A-klasse 13-06-2010 te Damwoude

1e prijs Cathrinus van Wieren

 

12 juni 2010 
Meisjes KNKB te Grou 
Verrassende 2e prijs
Rianne Hiemstra en Doutsen Punter 

 

12 juni 2010 
Afdelingscompetitie KNKB te Britsum 
2e prijs in B poule 

Ineke van der Ploeg en Sylke Kingma Ried Froukje Sinnema Arum 

 

Federatie partij franekeradeel te Schalsum 
Zaterdag 5 juni

1e prijs pupillen 
Roel Pieter de Jong en Robert Broeders 

2e prijs jongens 
Sierk Kooistra, Edze Wigarda en Dennis Scheen 

 

Riedster jeugd 3e prijs afdelingspartij welpen.