V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

Afdeling successen 


KNKB afdeling 50+ te Goeinga 

1e prijs -
Wietse Punter, Evert Siderius, Fetze Jan Kooistra 

KNKB afdeling welpen meisjes te Irnsum 

3e prijs -
Trea vd Ploeg, Joanna Broeders, Reny van Wieren 

Federatie Franekeradeel dorpencompetitie 

1e prijs - welpen meisjes 
Joanna Broeders, Trea vd Ploeg, Reny van Wieren 

Federatie Franekeradeel dorpencompetie 

1e prijs 
Mirte Klazinga, Anne-Wieke Bouma, Ineke vd Ploeg. 

Federatie Franekeradeel Partij afdeling Ried 
1e prijs welpen meisjes 

Reny van Wieren en Trea vd Ploeg 

2e prijs pupillen meisjes 
Joanna Broeders, Mirte Klazinga en Anne-Wieke Bouma 

1e prijs schooljongens 
Cathrinus van Wieren, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong 

2e prijs schooljongen
Thomas Kleefstra, Reinder Bouma en Maurice Kooistra. 

 

 

 

19e "Master Kingma Partij" 

 

Senioren dames vrije formatie gewonnen door, opslager Marije Hiemstra, voorinse Mariska Hoogland en achterin en voor minste opslager Wiljo Sijbrandij. 
In een spannende en ook uitstekende finale wist het partuur van Marije Hiemstra een 5-3 achterstand om te buigen tot vijf eersten gelijk - Tot de stand 5-3 was er niks aan de hand voor het partuur Hilde Tjepkema de voorsprong werd langzaam uitgebouwd. Op deze stand kwam Wiljo echter steeds meer in het spel het vierde eerst werd gepakt op de stand 4-6 met een zitbal. Het volgende eerst begon met een bovenslag van Marike Beckers de beide kaatsen werden door Wiljo die met een prachtige duik de tusseninse bal wist te verwerken tot bovenslag en Mariska die de kleine kaats voor bij sloeg gepakt. 2-4 De kwaadslag van Wiljo betekende 4-4 de voorslag en buitenslag van Hilde zorgde dat er vijf eersten gelijk kwam op de telegraaf. Het laatste eerst begon met een kaats op de middellijn een voorslag van Miranda Scheffer 0-2 boven Mariska 0-4 boven Wiljo 0-6. De kaats werd nipt voorbijgeslagen door keren van Wiljo achter de kaats 2-6. Miranda een kaats op de middelijn. Met een bovenslag op deze kaats pakte Mariska Hoogland het laatste eerst en de winst, die met een snoekduik in de haven werd geviert. In de herkansingsronde was de eerste prijs voor het partuur van Evelien Westra, Marit Kuperus en Anke Winkel deze wisten de finale van de verliezersronde te winnen met 5-1 en 6-6 van Sietske Okkema, Janneke Terpstra en Ingrid van der Veen. Wiljo Sijbrandij werd met 9 stemmen de terechte koningin van deze 19e editie van de Master Kingma Partij. 

1e prijs 
Marije Hiemstra Easterein 
Mariska Hoogland Bitgummole 
Wiljo Sijbrandij (k) Dearsum 

2e prijs 
Hilda Tjepkema Blije 
Marike Beckers Witmarsum 
Miranda Scheffer Menaam 

1e herkansing 
Evelien Westra Bitgummole 
Marit Kuperus Franeker 
Anke Winkel Hijum 

 

 

21 augustus 
Pupillen meisjes A klasse Reahus-Turns 
1e prijs: 

Jennie Terpstra Mantgum, Ineke vd Ploeg 

Pupillen jongens A klasse Marsum 
2e prijs: 

Roel Pieter de Jong en Siard Bloemsma Franeker 


Schooljongens door elkaar loten Dronryp 
2e prijs: 

Nick Leystra Tzummarum en Durk Scheen 


3e prijs: 
Thomas Kleefstra en Remon Tie Bouma 

20 augustus 
50+ door elkaar loten Oosterlittens 
1e prijs: 

Fetze Jan Kooistra, Piet Andringa Grou, Johannes Siegersma Berltsum 

14 augustus 
pupillen jongens A-klasse door elkaar loten 
1e prijs: 

Roel Pieter de Jong en Ype Akkerman - Sint Jacobiparochie 

13 augustus 
50+ door elkaar loten A klasse Huizum 
2e prijs: 

Geert Faber Minnertsga, Evert Siderius en Oeds de Roos Menaldum. 


3e prijs: 
Jan de Jong Menaldum, Haye Zijlstra Oosterlittens en Fetze Jan Kooistra 

Schooljongens door elkaar loten Bolsward 
2e prijs: 

Robert Broeders en jelmer Plantenga Oude Leye 

welpen door elkaar loten Paesens Moddergat 
3e prijs: 

Joanne Broeders 

 

 

 

 

Archief: KNKB en Federatie
2011