V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

Franekeradeel 7 juni 2014 Dames Ried winnen 1e prijs! 
Joke Schoonbergen, Agnes Hiemstra en Ineke v/d Ploeg

 

Fries Kampioenschap Zachte Bal Tzummarum afd. 

3e prijs: Jelle Kingma, Roelof Hiemstra en Marten Hiemstra.

 

31 mei 2014 Jongens afd. Holwerd 
2e prijs:
Reinder Bouma, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong

 

Freule Wommels Jongens afdeling 
5e prijs:
Reinder Bouma Roel Pieter de Jong en Robert Broeders

 

Woensdag 2 juli Takomstpartij Easterbierum KNKB jongens: 
3e prijs
Robert Broeders samen met Evert Pieter Tolsma (Winsum) en Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) 

Zaterdag 5 juli Prinsenpartij Tzum KNKB pupillenjongens 
3e prijs
verliezersronde Harm van der Ploeg samen met Kjell Dijkstra St. Anneparochie 

Zondag 6 juli 
KNKB schoolmeisjes d.e.l. Irnsum 
1e prijs verliezersronde
Reny van Wieren met Laudy Bouma (Buitenpost) 
2e prijs verliezersronde Joanne Broeders met Geanne Faber (Arum) 


KNKB meisjes d.e.l. Buitenpost 
3e prijs
Ineke van der Ploeg samen met Leila-Janneke Mouffakkir (Reduzem) en Angela Donga (Hallum)

Zaterdag 12 juli: 
KNKB meisjes vrije formatie te Akkrum 
1e prijs verl. ronde:
Ineke van der Ploeg (Ried),Leentsje Bootsma (Peins) en Jildou Jansen (Sexbierum)

KNKB schoolmeisjes d.e.l. Menaldum 
1e prijs verl. ronde:
Trea van der Ploeg en Thea Hylkema 

KNKB pupillen jongens d.e.l. Berlikum 
3e prijs verl. ronde:
Harm van der Ploeg (Ried) en Werner Iedema (Menaldum) 

zaterdag 19 juli 
KNKB 50 plus d.e.l. Spannum 
3e prijs:
Fetze Jan Kooistra (Ried) , Bouwe van der Veer (Winsum) en Anno Miedema (Stiens) 

KNKB Meisjes pupillen Weidum 
1e prijs verl.ronde:
Fiera de Vries (Sexbierum) en Mara Scheffer (Ried) 


zondag 20 juli 
KNKB jongens afd. Makkum 
1e prijs:
Maurice Kooistra, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong. 

zaterdag 26 juli 
KNKB meisjes d.e.l. te Vrouwenparochie 
2e prijs:
Ineke van der Ploeg (Ried), Marije Hellinga (Deinum) en Sjoukje Stuiver (Witmarsum) 

KNKB schoolmeisjes d.e.l. Easterlittens 
2e prijs:
Reny van Wieren (Ried) en Laudy Bouma (Buitenpost). 
1e prijs verl ronde: Joanne Elise Broeders (Ried) en Elske Deinum (Wommels) 

KNKB pupillen jongens d.e.l.Kimswerd 
3e prijs:
Harm van der Ploeg (Ried) en Ingmar Wijma (Makkum) 

zondag 27 juli 
KNKB 50 plus d.e.l. A klasse St Jacobiparochie 
2e prijs:
Pollie Kwast (Harlingen), Evert Siderius (Ried) en Thys Houtsma (Westhoek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren Zwaan Partij afdeling jongens te Makkum gewonnen door Robert Broeders, Maurice Kooistra en Roel Pieter de Jong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingspartij jongens Holwerd

 

D.e.l. Schoolmeisjes Anjum

 

Afdeling Jongens te Holwerd


zaterdag 7 juni 
FK afdeling zachte bal Tzummarum. 
3e prijs:
Jelle Kingma, Roelof Hiemstra en Marten Hiemstra. 

Schoolmeisjes d.e.l. Anjum 
2e prijs:
Joanne Elise Broeders [Ried] en Laudy Bouma [Buitenpost] 
verl.r. 1e prijs: Anne Wieke Bouma [Berltsum]en Eline Koree [Anjum] 
2e prijs: Marrit Folkertsma [Folsgeare] Trea van der Ploeg [Ried] 

zondag 8 juni 
50 plus d.e.l. A klasse 
3e prijs:
Fetze Jan Kooistra [Ried], Bauke Posthuma [Folsgare] en Jan Buitenga [St Nicolaasga] 

zaterdag 14 juni 
50 plus v.f. A klasse 
2e prijs:
Fetze Jan Kooistra [Ried], Ieme de Haan [Makkum], Ludwig Seerden [Franeker] 
3e prijs: Jappie Wagenaar[Oudega], Evert Siderius [Ried], Henk Woppenkamp [Hauwert] 

zondag 15 juni 
Schoolmeisjes d.e.l. Minnertsga 
1e prijs:
Trea van der Ploeg met Amarins de Groot [Mantgum] 

Pupillenjongens d.e.l. Easterlittens 
3e prijs
Gerrit Hendriks (Lollum) en Harm van der Ploeg (Ried)

Jeroen Haarsma (Minnertsga) en Bart Pieter Broeders (Ried). 

Zaterdag 28 juni 
jongens d.e.l. A klasse Lollum/Waakens 
2e prijs:
Nick Leistra (Tzummarum), Roel Pieter de Jong (Ried)en Laas Pieter van Straaten (Hyum Finkum) 

Zondag 29 juni 
50 plus d.e.l. Makkum 
3e prijs:
Sipke Hiemstra (Easterein), Hen Mulder (Dronryp)en Wietse Punter (Ried) 

 

KNKB schoolmeisjes afd. Arum 

3e prijs: Anne-Wyke Bouma, Joanne Broeders en Trea van der Ploeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 mei 2014 Welpen jongens door elkaar loten

 

Welpen jongens door elkaar loten V.v.V Klaas Mug te Ried 
gewonnen door David Kuipers en Edgar van Wigcheren Berltsum. 
In de finale werd gewonnen met 5-1 en 6-4 van Joeri Buiteveld en Folkert Boersma. De tweede prijs winnaars Joeri en Folkert versloegen in de halve finale met 5-0 en 6-2 het partuur van Rutger Sijbesma en Matthys Renema. De verliezers ronde werd gewonnen door Redmer Wiersma en Jan Tymen Eisma op 5-5 6-4 van Jildert Wijbenga en Rutger Kumbangsila. Nog wel vermeld mag worden dat de eerste prijswinnaars in de eerste omloop maar nipt wisten te winnen op de stand van 5-5 6-4 van de prijswinnaars van de verliezersronde Redmar en Jan-Tymen. 

 

Uitslag Welpen jongens door elkaar loten V.v.V. Klaas Mug Ried 18 mei 2014 
1e prijs:
David Kuipers [Berltsum] en Edgar van Wigcheren [Berltsum] 
2e prijs: Folkert Boersma [Reduzum] en Joeri Buiteveld [Bitgum] 
3e prijs: Rutger Sijbesma [Easterein] en Matthijs Renema [ Dronryp] 

Verl ronde 
1e prijs:
Redmer Wiersma [Easterein] en Jan-Tymen Eisma [Tzum] 
2e prijs: Jildert Wijbenga [Arum] Rutger Kumbangsila [Dronryp] 

 

zondag 4 mei 
Jongens del Mantgum 
1e prijs:
Robert Broeders [Ried], Ids Poelstra en Wesley Vriesema,[Minnertsga] 
3e prijs: Roel Pieter de Jong,Menno van der Weide [Koarnjum] en Jan-Ytse van de Beek [Ingelum] 

Meisjes del Sneek 
1e prijs verliezersronde: 
Ineke v/d Ploeg met Anneke Smid [Witmarsum] en Anne Nieke Bergsma [Minnertsga]. 

Pupillen meisjes Leeuwarden 
2e prijs
Mara Scheffer [Ried] en Larissa Smink [Makkum] 

Welpen jongens Minnertsga 
1e verliezersronde
Bart Broeders [Ried], met Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma beide [Dronrijp] 

Schoolmeisjes Huns Leons 
3e prijs
verliezersronde Trea v.d. Ploeg Ried, Marijke Keuning Wiuwert 

zondag 18 mei 
Schoolmeisjes KNKB Workum: 
2e prijs:
Anne Wyke Bouma samen met Annet de Haan [St. Annaparochie] 
3e prijs: Trea v/d Ploeg met Jannica v/d Ploeg [Stien]. 

zaterdag 24 mei 
Jongens d.e.l. Hank Dussen 
1e prijs:
Robert Broeders en Corné Tuininga [Berltsum] 

zondag 25 mei 
Schoolmeisjes afd. Arum 
3e prijs:
Trea van der Ploeg, Anne-Wyke Bouma en Joanna Broeders 

Meisjes d.e.l. Burgwerd 
2e prijs:
Hester Bruinsma [Berltsum], Ineke van der Ploeg [Ried] en Afke Rijpma [...] 

31 mei 2014 
Jongens afd. Holwerd 
2e prijs:
Reinder Bouma, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong 

Meisjes d.e.l. Ee 
3e prijs:
Ineke van der Ploeg [Ried] en Marije Jonker [Poppenwier] 

Pupillen jongens d.e.l. Stiens 
2e prijs:
Herre Kleefstra [Boer] en Jorn Dijkstra [Makkum] 

Pupillen Meisjes d.e.l. Stiens 
2e prijs verl.r.:
Mara Scheffer [Ried] en Femke Terpstra [Wommels]

Archief: KNKB en Federatie
2014